, ,

Czym jest dotkliwość (severity), a czym priorytet (priority) incydentu?

Jakiś czas temu we wpisie pt: “Czym jest incydent, a czym defekt. Jak je poprawnie zgłaszać?” w części dotyczącej tego, co powinien zawierać raport o incydencie wspomniałem o „priorytecie zgłoszenia” (priority) oraz „krytyczności zgłoszenia” (severity).

Mała uwaga – pisząc wpis, który właśnie czytasz tłumaczenie słowa severity, jako krytyczność zgłoszenia postanowiłem uzupełnić dodatkowo określeniem dotkliwość (za słownikiem PWN) zgłoszenia. Takie tłumaczenie powinno w bardziej intuicyjny sposób pozwolić zrozumieć, czym jest ten atrybut zgłaszanego incydentu. A między innymi taki cel postawiłem sobie pisząc ten właśnie artykuł.

Nie przedłużając – z dzisiejszego wpisu dowiesz się, czym jest priorytet, a czym dotkliwość w kontekście incydentu w testowaniu oprogramowania komputerowego.

Czym zatem jest dotkliwość (severity)?

Dotkliwość – wskazuje, do jakich rozmiarów zgłoszony incydent, defekt może być dotkliwy, przeszkadzający, uniemożliwiający korzystania z systemu, którego dotyczy. Innymi słowy oznacza dotkliwość wpływu incydentu czy defektu na system.

Dotkliwość standardowo można stopniować jak opisałem to poniżej (Oczywiście nie jest to żelazna lista, którą spotkacie zawsze i wszędzie. Jest ona zależna m.in. od ustaleń przyjętych w ramach prowadzonego projektu):

Krytyczna (Critical) – defekt uszkadza krytyczne, główne funkcjonalności systemu. Testy nie mogą być prowadzone, brak alternatywnej ścieżki prowadzącej do obejścia problemu.

Przykład:

Każda próba logowania do systemu kończy się zawieszeniem systemu – niemożliwe użytkowanie systemu, brak ścieżki alternatywnej dla zalogowania do systemu.

Duża (Major) – defekt uszkadza główną funkcjonalność systemu lub jego moduł, ale możliwe jest dalsze testowanie z zastosowaniem, alternatywnej ścieżki pozwalającej obejść zaobserwowany problem.

Przykład:

W systemie rezerwacji biletów lotniczych próba wpisania lotniska startu oraz lotniska docelowego kończy się „zamrożeniem” strony. Lotniska można jednak wskazać z listy lotnisk, co nie powoduje zawieszenia się strony i pozwala wyszukać bilety dostępne na danej trasie – w ten sposób można obejść problem powodowany przez defekt.

Nieduża (Minor) – defekt w funkcjonalności, zwykle w podmodule systemu. Najczęściej defektem dotknięta jest drobna cecha modułu, co jednak jest możliwe do obejścia w prosty sposób z poziomu innego modułu.

Przykład:

Brak możliwości edycji imienia klienta z poziomu danych ubezpieczającego na polisie – brak ikony edycji obok pola zawierającego imię na formularzu systemowym. Wartość w polu imię możliwe do edytowania z poziomu edycji całego rekordu dotyczącego ubezpieczającego po kliknięciu przycisku „Edycja” pod sekcją zawierającą wszystkie dane klient na polisie.

Kosmetyczna (Cosmetic) – defekt dotyczy np. lokalizacji obiektu w interfejsie systemu (przycisk na formularzu umieszczony tak, że jest prawie niewidoczny), literówka w nazwie pola na formularzu.

Przykład:

Pole „Imię” oraz „Nazwisko” na formularzu wyszukiwania klienta jest widoczne dopiero po przesunięciu strony przy pomocy paska przesuwania. Wyszukiwanie jest możliwe, ale, żeby zobaczyć pola „Imię” oraz „Nazwisko” trzeba najpierw przesunąć stronę, co jest uciążliwe.

Teraz słów kilka na temat innego parametru incydentu, czyli priorytetu.

Czym jest priorytet (priority)?

Priorytet – określa kolejność, w jakiej dane zgłoszenie powinno zostać rozwiązane. Wskazuje czy danym zgłoszeniem musimy zająć się od ręki rzucając wszystko inne, nad czym akurat pracujemy, czy może ono trochę poczekać w kolejce.

Kto ustawia wartość dla tego atrybutu? Odpowiedź brzmi: tester lub inna osoba zgłaszająca incydent – mająca rozeznanie jak bardzo szybko potrzebuje uzyskać poprawkę do zgłoszenia.

Standardowe poziomy priorytetu, jakie możemy wyróżnić to:

Wysoki (High) – defekt musi zostać rozwiązany jak najszybciej (ASAP – as soon as possibile), ponieważ wpływa na system w rozległy i dotkliwy sposób. System nie może być użytkowany do momentu naprawy defektu.

Średni (Medium) – defekt powinien zostać rozwiązany w ramach normalnej realizacji procesu developerskiego. Rozwiązanie może zaczekać z wdrożeniem na zbudowanie nowej wersji oprogramowania lub paczki z poprawkami.

Niski (Low) – defekt wywołuje irytację, ale jego naprawa może zostać odłożona w czasie do momentu naprawy bardziej poważnych zgłoszeń (tych o wyższym priorytecie)

Przykłady defektów i ich kwalifikacja ze względu na parametry: dotkliwości oraz priorytetu.

Przykłady:

Severity: Critical + Priority: High

Przykłada 1: Kliknięcie na przycisku „Zaloguj” po podaniu danych logowania do systemu, za każdym razem kończy się jego zawieszeniem. W tym przypadku defekt jest bardzo dotkliwy (nie można zalogować się do systemu) i dodatkowo o wysokim priorytecie (bez jego rozwiązania, nie można korzystać z systemu).

Severity: Minor + Priority: Medium

Wybranie opcji drukowania do pliku PDF kończy się błędem i nie powoduje wygenerowania pliku PDF. Możliwe jest jednak wygenerowanie pliku PDF poprzez opcję „Zapisz, jako” a następnie wybór formatu pliku, jako PDF. W tym przypadku dotkliwość można ocenić jako niedużą, a priorytet jako średni.

Severity: Cosmetic + Priority: High

Stara wersja logo widoczna na głównej stronie systemu rezerwacji biletów linii lotniczej. W tym przypadku dotkliwość zgłoszenia dla systemu jest znikoma, natomiast priorytet jest duży, ze względu nietechnicznego, ale biznesowego – tj. ze względu na odbioru firmy przez klientów (niespójny obraz firmy = spadek zaufania do firmy).

Severity: Cosmetic + Priority: Medium

Pozycje w menu systemu są porozrzucane chaotycznie, ale możliwe do wybrania. Taki defekt można zakwalifikować, jako zgłoszenie od dotkliwości kosmetycznej oraz średnim priorytecie.

Severity: Cosmetic + Priority: Low

Literówka, w regulaminie sklepu internetowego. Dotkliwość kosmetyczna, priorytet niski.


Źródło:
http://www.softwaretestingclass.com/defect-severity/
http://istqbexamcertification.com/what-is-the-difference-between-severity-and-priority/
http://www.istqb.org/downloads/send/2-foundation-level-documents/3-foundation-level-syllabus-2011.html4
http://translatica.pl/szukaj/severity.html

Dodaj komentarz